Traditionally innovative solutions from Europe
en
곡기생 약초차 Visci herba

약전기준에따른원료에서만든제품 

„혈압강하, 진경, 심장활동자극” 효과

(Rápóti–Romváry: Gyógyító növények [약초])